10 noves actuacions per revaloritzar la llana d’ovella

02/06/2023
 

A partir de la informació obtinguda en l’Informe sobre la situació de la llana d’ovella de les explotacions de Mallorca i la seva aplicabilitat en diferents usos, Mallorca Rural inicia una segona fase en la que es desenvoluparan un seguit d’accions que es resumeixen a continuació.

Activitats del projecte propi “Projecte pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable al sector industrial” finançat amb fons FEADER en el mar del Programa de Desenvolupament de les Illes Balears (FOGAIBA):

1. Creació i dinamització d’un grup de treball que agrupi els diferents sectors relacionats amb la llana.

Connexió entre tots els diferents sectors relacionats amb la llana i consolidació d’un Grup que els representi per a coordinar i desenvolupar conjuntament totes les accions necessàries (les previstes inicialment, i les que vagin sorgint durant el procés per donar resposta a necessitats concretes). Obtenció d’un sector estructurat que optimitzi tots els processos de la cadena i que incrementi el valor de la llana, especialment per al productor.

2. Centre logístic de recollida, classificació i distribució de llana per a optimitzar-ne el seu aprofitament.

Impulsar la recollida i classificació centralitzada per a destinar cada tipus de llana a l’aprofitament més òptim i rendible segons la seva qualitat. S’espera aprofitar al màxim tota la llana que es pugui a Mallorca, potenciant l’economia circular, i vendre al mercat exterior només aquella llana de més qualitat que no ha trobat sortida aquí. Major control dels preus de mercat, increment del preu pagat al productor, proporcional a la qualitat de la llana entregada.

3. Formació i assessorament per aprofitament agrícola de la llana a la pròpia finca

Aquestes accions parteixen d’unes gestions previes amb l’Administració per tal d’aconseguir una interpretació favorable de la normativa que permeti la utilització de la llana a l’explotació amb aquest ús, ja que fins ara la interpretació ha estat restrictiva. Donar la opció als ramaders que ho vulguin, especialment els que tenen guardes petites, d’aprofitar la seva llana a la pròpia explotació, en forma de compost o altres aprofitaments agrícoles, i que ho puguin fer d’acord amb la normativa vigent. En aquest sentit, ja s’ha aconseguit l’elaboració d’una nota tècnica de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural en que es justifiquen i autoritzen mesures de flexibilització i aprofitament a fica.

4. Seguiment i implantació compost a finques.

Prova pilot de compostatge en finques interessades per a millorar el coneixement científic sobre el procés de compostatge de llana mallorquina. Lligat a curs formació, fer estudi de compostatge real a finques Provar que se duu a terme i la qualitat del compost, perfeccionar sistema de compostatge

5. Proves per l’elaboració de compostatge industrial a TIRME.

Prova pilot per a l’obtenció d’un procediment eficient de compostatge a gran escala. Transformació de totes les llanes de menys valor en el mercat, en fertilitzant agrícola de qualitat. Per això segons el protocol TIRME, són necessàries unes proves i assajos durant 90 dies anàlisis químics de 3 piles de compost i anàlisis químics i microbiològics del producte final.

6. Guia formativa de bones pràctiques d’aprofitaments agrícoles a finca.

Transmissió d’aquest coneixement i protocols d’aplicació a tots els productors, donant-los garanties de qualitat, sanitàries i legals. Reutilització de la llana a la pròpia finca, convertint-la de residu en recurs.

Ativitats del projecte de cooperació amb l’Associació Leader Illa de Menorca, LLARETSS, finançat amb fons FEADER en el mar del Programa de Desenvolupament de les Illes Balears (FOGAIBA)::

7. Guia de bones pràctiques a finca per l’optimització de la classificació de la llana.

Publicació i difusió d’una guia de bones pràctiques per a la llana, des de la cria dels animals, tosa i classificació posterior de la llana. Categorització de la llana de mallorca per diferents qualitats. 8. Caracterització de la fibra de la llana de les dues races autòctones de Mallorca mitjançant proves de laboratori fisicoquímiques específiques.

Obtenció d’un catàleg detallat amb les propietats d’interès per a diferents sectors de les diferents llanes de races autòctones per a la seva difusió i promoció. Valor afegit a la llana de races autòctones. 9. Formació i assessorament en l’ús de la llana per l’artesania.

Difusió de coneixement tècnic sobre totes les etapes de la manufactura artesanal amb professionals qualificats i maquinària tèxtil especializada: condicionament i tractament de la llana crua (selecció, rentat i assecat), condicionament i tractament de la llana neta (cardar, enfeltrar). Donar eines per la transformació directa per part d’artesans, de la finca al producte final, de llanes d’alt valor artesanal que actualment es rebutgen en el mercat tèxtil industrial. Creació d’un mercat local d’artesania de la llana de Mallorca que la revaloritzi. 10. Jornada de presentació de resultats.

Transferència de nous coneixements i millores assolides a tot el sector i la societat en general. Cloenda del projecte, i obertura de noves propostes d’actuacions futures.