Convocatòries obertes

Convocatòries tancades

Ajudes, per a l’any 2024, al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca

Ajudes, per a l’any 2024, al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari o ambiental i emmarcats en l’EDLP 2014-2020 de Mallorca
Bases de la convocatòria
Resum de la convocatòria
Annex i sol·licitud
Annex II. Criteris de valoració
Annex III. Reduccions i exclusions
Sol·licitud de pagament

1ª convocatòria dels Premis Rural’GO

Convocatòria dels Premis Rural’GO Terra d’Oportunitats Mallorca a noves estratègies empresarial en l’àmbit rural 2024
Bases de la convocatòria
Inscripció
Plantilla: Pla Estratègic

Ajudes, per a l’any 2022, al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca

Ajudes, per a l’any 2022, al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l’EDLP 2014-2020 de Mallorca
Bases de la convocatòria
Annex i sol·licitud
Annex de criteris de valoració
Reduccions i exclusions
Sol·licitud de pagament

Ajudes, per a l’any 2020, al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca

Ajudes, per a l’any 2020, al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l’EDLP 2014-2020 de Mallorca
Bases de la convocatòria
Sol·licitud de pagament

faq’s

Els municipis que integren la zona LEADER de Mallorca, tret que a la convocatòria s’especifiqui el contrari.

Cada línia d’ajudes té un objectiu diferent que s’especifica a les convocatòries, però primordialment els projectes han de promoure algun dels eixos estratègics de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu: innovació, visibilitat i adaptació al canvi climàtic del sector agrari de Mallorca

Com a norma general no es pot. Les actes de no inici de les actuacions s’han d’adjuntar com a requisit per iniciar un projecte que requereixi algun tipus d’obra.

En principi sí, però s’haurà de justificar.

Ho especifica la convocatòria. En qualsevol cas, són ajudes per inversió i no seran subvencionables les despeses de funcionament de l’entitat sol·licitant.

Ho preveu la convocatòria, però en qualsevol cas cal mantenir-les un mínim de cinc anys després del pagament final de l’ajuda, amb algunes excepcions per a micro, petites i mitjanes empreses.
Ho especifica la convocatòria. Generalment, la intensitat de les ajudes és diferent si es tracta de projectes productius o no productius.
Els projectes productius tenen com a objectiu la producció de béns o serveis privats destinats a la venda, o els que poden ser comercialitzats, o que augmentin el valor de propietats de titularitat privada. En canvi, els projectes no productius consisteixen en despeses o inversions en béns o serveis públics, o que no poden ser objecte de venda, i aquells prestats per entitats públiques en l’exercici de les seves funcions pròpies.
El procediment i els criteris de selecció s’especifiquen a la convocatòria. En línies generals, un cop s’ha publicat una convocatòria, els interessats poden enviar una sol·licitud (formulari normalitzat) i la documentació que ha d’avaluar una Comissió Avaluadora formada per tècnics de Mallorca Rural i FOGAIBA. Si passa la Comissió, Mallorca Rural prepara l’expedient i els informes pertinents (de viabilitat i elegibilitat) perquè FOGAIBA els revisi i, en el seu cas, emeti un informe de subvencionalitat. Quan la Junta Directiva de Mallorca Rural proposa la concessió de les ajudes, FOGAIBA resol la concessió i ho comunica a l’interessat, que ha d’executar el projecte segons els termes establerts (despeses i termini). Una vegada realitzat, el beneficiari pot fer la justificació tècnica i econòmica, que serà revisada per tècnics de Mallorca Rural. Finalment, FOGAIBA verificarà i ordenarà el pagament de l’ajut concedit.
Qualsevol modificació del projecte s’ha de comunicar a Mallorca Rural.

1. Publicació de la convocatòria al BOIB
2. Presentació de les sol·licituds de subvenció
3. Selecció i concessió de les subvencions
4. Justificació de les despeses realitzades
5. Pagament de les subvencions