Publicades les ajudes al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca 2022

10/05/2022

Vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l’EDLP 2014-2020 de Mallorca

 

L’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, prorrogada fins a desembre de 2022, té com a objectiu final la promoció del desenvolupament de la zona rural de Mallorca, creant ocupació i activitat econòmica sostenible. Els actors públics i privats del territori han determinat mitjançant un procés participatiu quines són les accions estratègiques que cal executar: el suport al sector agrari i agroindustrial; la conservació del patrimoni natural i cultural; la gestió sostenible dels recursos naturals; i el suport transversal a l’impuls dels diferents sectors. Aquestes línies estratègiques centren els seus objectius en l’equilibri entre l’activitat econòmica i la protecció del medi ambient, la diversificació, la integració social i la creació d’ocupació.
Aquesta convocatòria s’incardina en la programació comunitària de desenvolupament rural, per la qual cosa la normativa d’aplicació és extensa i complexa. Com que aquest document és la darrera baula de la cadena, s’hi han inclòs aquells punts que el marc jurídic aplicable estableix que hi han de figurar. La resta d’aspectes relacionats poden també haver estar inclosos a efectes aclaridors, amb el benentès que s’ha de recórrer al marc jurídic per veure’n la totalitat de les implicacions. En els diversos punts de la convocatòria es remet a aquest marc, el qual es descriu de forma completa en el punt Catorzè.

Objecte de les subvencions i àmbit d’aplicació
1. L’objecte de la present convocatòria és iniciar el procediment de concessió de subvencions per a diferents projectes d’inversió, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015.

2. Els projectes objecte de subvenció es localitzaran a la zona elegible de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, que està constituïda pels municipis següents: Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, sa Pobla, Puigpunyent, Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Selva, Sineu, Sóller*, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.
(*) Del municipi de Sóller en resta exclòs el nucli urbà del Port.

Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a la present convocatòria es destina un import màxim de 350.000 euros amb càrrec al pressupost del FOGAIBA de l’any 2022, quantitat que es podrà incrementar amb crèdits que es dediquin a aquesta finalitat.
2. Les ajudes seran cofinançades pel FEADER, l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les proporcions següents:
FEADER (UE) 80,00 % 280.000 €
AGE 6,00 % 21.000 €
CAIB 14,00 %
49.000 €
TOTAL 100 %
350.000 €

Requisits de les persones beneficiàries
1. Podran obtenir la condició de beneficiari els promotors de projectes que tinguin algun dels perfils següents:
a. Persones físiques, que siguin empresaris individuals o vagin a ser-ho a través del projecte presentat.
b. Societats Mercantils amb un màxim de deu treballadors.
c. Societats Agràries de Transformació, Cooperatives, Societats Laborals i qualsevol altra entitat associativa o societària amb personalitat jurídica recollida en la legislació vigent.
d. Comunitats de béns o altres entitats de tipus comunal que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les inversions o activitats que motiven la concessió de la subvenció. En aquests casos, els integrants de l’entitat nomenaran un representant o apoderat únic i, en document que s’incorporarà l’expedient, manifestaran les seves respectives participacions en la cosa comuna i assumiran la seva responsabilitat solidària en les obligacions derivades de l’expedient.
e. Associacions o Fundacions de caràcter preferentment local, que no tinguin fins lucratius en els termes prevists en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
2. Els beneficiaris hauran de complir amb els requisits prevists a l’article 10 de l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, així com amb els requisits establerts en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
3. D’acord amb el que disposa l’article 10.1.e del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es considerarà que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social haurà de quedar acreditada abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió.

La comprovació del compliment del requisit esmentat la duran a terme el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que la presentació de la sol·licitud de subvenció en suposa l’autorització per comprovar-la, excepte si existeix manifestació expressa contrària. Quan el sol·licitant de l’ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors, o quan la quantia de la subvenció sigui igual o inferior a 3.000,00 euros, se n’acreditarà el compliment mitjançant declaració responsable.
En el cas que la persona interessada hagi presentat declaració responsable, si durant la instrucció del procediment resulta que l’import de la subvenció és superior a 3.000,00 euros, se la requerirà perquè aporti la justificació d’aquest requisit, llevat que s’hagi autoritzat el FOGAIBA a efectuar-ne la comprovació d’ofici.
4. D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Actuacions subvencionables
1. Seran subvencionables les inversions materials o immaterials que es realitzin a la zona rural de Mallorca, referida en l’apartat Primer.2 i que, en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, puguin enquadrar-se en alguna de les mesures següents:
MESURES AUXILIABLES
Mesura 1.1. Suport al sector agrari i agroindustrial. Aquesta mesura comprèn tres tipus d’actuacions:
– Suport al comerç minorista. Es tracta de què els productors i les cooperatives agroalimentàries locals augmentin el valor afegit dels seus productes, ja sigui a través d’actuacions de millora dels seus punts de venda, o bé aprofitant noves vies i canals alternatius de comercialització.
– Suport a la promoció de noves formes d’agricultura i ramaderia a través de projectes de cooperació i integrals. Es tracta d’impulsar actuacions que promoguin la multifuncionalitat de l’agricultura i la ramaderia i que estableixin sinergies amb altres sectors com el de l’hostaleria i la gastronomia, el de l’educació i el desenvolupament comunitari, o el del medi ambient i la gestió de recursos naturals, a més de les previstes en el títol IV de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.
– Suport a la posada en valor de les varietats locals i les races autòctones. Es tracta d’impulsar actuacions que promoguin les varietats locals i les races autòctones, ja sigui a través dels canals tradicionals, com les fires i els mercats, o bé a través d’altres canals més innovadors. Pressupost de la Mesura 1.1.: 200.000 euros
Mesura 1.2. Suport a la conservació del patrimoni natural i cultural. Aquesta mesura comprèn dos tipus d’actuacions:
– Actuacions vinculades a la conservació del patrimoni natural i cultural. Es tracta de conservar i posar en valor el patrimoni natural i cultural i també de fomentar la diversificació econòmica. Amb aquests fins es vol impulsar la creació i consolidació d’empreses en l’àmbit del turisme de caràcter naturalístic o cultural, especialment si estan lligades a explotacions agràries.
– Inversions vinculades a la consolidació de les empreses forestals.
Pressupost de la Mesura 1.2.: 50.000 euros
Mesura 1.3. Conservació i gestió sostenible de recursos naturals. Aquesta mesura comprèn dos tipus d’actuacions:
– Ús eficient de l’aigua. Es tracta de promoure un ús més eficient de l’aigua en l’agricultura.
– Eficiència energètica. Es tracta de fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal, tot facilitant l’ús de fonts renovables d’energia, subproductes, residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
Pressupost de la Mesura 1.3.: 50.000 euros
Mesura 1.4. Suport transversal a l’impuls dels diferents sectors. Aquesta mesura comprèn un sol tipus d’actuacions:
– Formació i informació. Es tracta de fomentar la transferència de coneixements, la sensibilització ciutadana i la innovació en els sectors agrari i del medi ambient.
Pressupost de la Mesura 1.4.: 50.000 euros
Pressupost total: 350.000 euros
2. En cas que no s’exhaureixi el pressupost d’alguna de les quatre mesures esmentades, el romanent es destinarà a altres mesures en què el pressupost hagués resultat insuficient.
3. Únicament seran subvencionables les despeses següents:
a. La construcció, adquisició (inclòs l’arrendament financer) o millora de béns immobles.
b. La compra o l’arrendament amb opció de compra de maquinària i equipament fins al valor de mercat del producte.
c. Els honoraris de personal propi del promotor: 1) nòmines de personal contractat expressament per a l’execució del projecte, o bé personal propi al qual s’ha incrementat la jornada laboral per dedicar la part incrementada de la jornada a l’execució del projecte; 2) Fins a un màxim del 15% de les nòmines de la persona involucrada de forma directa en la coordinació i/o l’administració del projecte.
d. Serveis realitzats per altres empreses degudament raonats i directament relacionats amb el disseny o l’execució del projecte.
e. Les següents inversions intangibles: adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisicions de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades.
f. Els costos generals de les despeses contemplades a les lletres a, b, c, d i e vinculats directament amb l’execució del projecte, com els següents: honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.
4. L’adquisició d’immobles, maquinària i equips a través d’operacions d’arrendament financer només serà subvencionable si inclou un compromís de compra en el qual es prevegi que el beneficiari arribi a ser propietari del bé. La compra efectiva haurà de realitzar-se abans de la sol·licitud de pagament. L’import màxim del contracte no sobrepassarà el valor net de mercat de l’actiu arrendat.
5. Només seran subvencionables les despeses realitzades després de la presentació de la sol·licitud d’ajuda, i en el cas d’obra civil i instal·lacions fixes, a més de la visita prèvia d’inspecció per part del Grup d’Acció Local, in situ, que acrediti que les inversions no estaven iniciades (excepte en el cas de les despeses previstes en el punt 4.f “costos generals”, que podran realitzar-se abans de la presentació de la sol·licitud), de conformitat amb el que disposa l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

L’actuació subvencionada haurà d’haver estat realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d’elegibilitat previst al paràgraf anterior i el termini previst en el punt 1 de l’apartat onzè d’aquesta convocatòria. En tot cas, aquest termini no podrà superar l’1 de desembre de 2023.
6. No seran subvencionables les actuacions i despeses següents:
a. Les inversions de reposició o simple substitució d’equipament i maquinària, excepte quan la nova adquisició correspongui a equipaments o maquinària diferents als anteriors per la tecnologia emprada o pel seu rendiment.
b. La compra d’equipaments o maquinària de segona mà.
c. Qualsevol tipus d’interessos bancaris, recàrrecs i sancions administratives i penals.
d. L’adquisició de terrenys per un import superior al 10% de la despesa total subvencionable de l’actuació.
e. L’IVA, excepte quan no sigui recuperable, de conformitat amb la legislació sobre l’IVA.

f. Les despeses de procediments judicials.
g. Material fungible o que sigui venut amb la mercaderia. Les inversions han de tenir una vida superior als cinc anys.
h. Nòmines i despeses de personal pagades pel beneficiari, excepte els següents casos que contempla l’apartat Quart.3.c.1) “Nòmines de personal contractat expressament per a l’execució del projecte, o bé personal propi al qual s’ha incrementat la jornada laboral per dedicar la part incrementada de la jornada a l’execució del projecte” i Quart.3.c.2) “Fins a un màxim del 15% de les nòmines de la persona involucrada de forma directa en la coordinació i/o l’administració del projecte”.
i. Els vehicles, amb excepció dels de transport intern i de les carrosseries específiques per a vehicles que siguin necessàries per a l’activitat productiva de l’empresa.
j. Reparacions, jardineria, obres d’embelliment, compra d’edificis que s’hagin d’enderrocar, projectes d’investigació.
k. Altres costos lligats al contracte d’arrendament financer, tals com imposts, marges de l’arrendador, costs de refinançament dels interessos, despeses generals o les despeses d’assegurances.
l. Totes les que no es derivin de les actuacions o inversions previstes en els punts 1 i 3 d’aquest apartat Quart.
m. Totes aquelles que no tinguin la condició de despesa elegible conforme a la normativa vigent.
7. En tot cas, s’aplicaran les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de valors, que estableixen els articles 40, 41 i 42 del Text refós de la Llei de subvencions i l’article 83 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. S’entendrà que les despeses previstes al punt 3.f d’aquest apartat s’ajusten als valors de mercat fins a un màxim del 8% del cost de les despeses detallades als punts 3a, b, c, d, e, f. La quantitat que excedeixi d’aquest percentatge no serà subvencionable.
8. En tot cas, per poder ser considerada subvencionable, serà necessari que la inversió en obra civil es faci complint les normes urbanístiques corresponents. A tal efecte, serà preceptiu acreditar, prèviament al pagament, el compliment de tals aspectes, adjuntant la documentació que s’esmenta a l’apartat onzè.4.d d’aquesta convocatòria.
9. Les activitats que pretenguin acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria han de ser tècnicament viables.
10. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000 euros en cas de cost per execució d’obra, o de 15.000 euros en cas de subministrament de béns d’equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistències tècniques, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o l’ofereixin.
L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se a la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, amb la justificació expressa en una memòria de l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
11. En el supòsit d’adquisició de terrenys, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s’haurà de fer constar a l’escriptura que la persona beneficiària haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, durant un període mínim de cinc anys des del pagament de l’ajuda, així com l’import de la subvenció concedida, i hauran de ser objecte aquests aspectes d’inscripció en el registre públic corresponent. A tals efectes, serà preceptiu acreditar, prèviament al pagament, el compliment de tals aspectes adjuntant la documentació que s’esmenta a l’apartat onzè.4.c de la present convocatòria.